Vurderings og utviklingsarbeid

Vurderings og utviklingsarbeidet for 2018-19

I Rammeplanen stilles det krav til at det gjøres systematisk vurderingsarbeid i barnehagene. Dette er for å sikre en god kvalitet, og stadig utvikling i tilbudet til barna. Selv om vi som arbeider i Spiren barnehage synes at vi har en flott barnehage, så er det viktig at vi evner å ta perspektiv og se på praksisen med ønske om å bli bedre.

  • Vi velger ut et område som vi ønsker å belyse for å bli enda bedre.
  • Vi blir enige om hvorfor vi vil se på nettopp dette.

Vi spør oss selv:

    • Hva er målsettingen på dette området? (Mål)
    • Hvilke kriterier skal vi sette for å nå målet? (Kriterier)

Sammen innhenter vi informasjon (eks. observasjon, intervju eller lignende), som belyser virkeligheten (informasjonsinnhenting).

Vi sammenligner så kriteriene (ønsket tilstand) med reell praksis (funn fra informasjonsinnhenting). Til slutt utarbeider og gjennomfører vi tiltak i barnegruppene våre.

Vi ønsker å drive arbeidet i forståelse med foreldrene, i tillegg til den informasjonen som gis i årsplanen, vil det også bli tatt opp på foreldremøter, og gis skriftlig og muntlig formidling i løpet av året.

Vurderingsarbeidet 2018-19
På bakgrunn av resultatene fra brukerundersøkelsen har personalet valgt at vurderingsarbeidet inneværende år, skal ha fokus på å fremme foreldresamarbeidet. Vi tror at et godt samarbeid mellom barnehage og hjem, basert på gjensidig åpenhet og tillit, er viktig for å kunne levere et godt barnehagetilbud. Følgende mål og kriterier for arbeidet:

Mål:
I Spiren barnehage ønsker vi et gjensidig samarbeid basert på tillit.

Kriterier:
Dette ser vi ved at:

Vi gir ros og oppmuntring.
Vi har en åpen kommunikasjon med foreldre.

Evaluering skjer:

• Gjennom vurderingsarbeidet vårt
• I foreldresamtaler
• På bakgrunn av tilbakemelding gitt i hente og bringesituasjonen
• Ut fra foreldremøter
• Ut fra møter i samarbeidsutvalget