Fagområder

Rammeplanens 7 fagområder:

Årsplanen er bevisst planlagt med innhold av de 7 fagområdene fra Rammeplanen. Vi tror de 7 fagområdene blir innlemmet i lek og læring og daglige aktiviteter i Spiren barnehage. For å kvalitetssikre arbeidet vårt, har vi valgt å vektlegge ulike fagområder hver måned.

Kommunikasjon, språk og tekst:

 • Barna får utvikle sitt språk i samhandling med barn og voksne, i daglige samlingsstunder, høytlesning, samtaler og lek.
 • Vårt fokus på sang og musikk gir stor og variert mulighet for språktrening. I tillegg brukes eventyr, drama, rim og regler aktivt.
 • I Spiren barnehage blir barna sett, møtt og lyttet til.
 • Språket får barna til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, og hjelp til å løse konflikter og kommunisere positive relasjoner.

Kropp, bevegelse, mat, og helse:

 • Spiren barnehage har to tur dager med bevegelse og fysisk aktivitet, som gir barna positiv selvoppfatning og fremmer læring.
 • Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne.
 • Godt kosthold og god hygiene, veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp.
 • Selvstendig trening i av- og påkledning.
 • Vi tilrettelegger for at barna skal få utvikle sine motoriske ferdigheter og bli trygg på egen kropp.

Kunst, kultur og kreativitet:

 • Det legges til rette for at barna får estetisk uttrykke seg gjennom bruk av varierte materialer.
 • Spiren barnehage bruker sang, musikk, dans og drama som en naturlig del av hverdagen.
 • Barna skal få bruke naturens materialer til kreativ utvikling og inspirasjon.

Natur, miljø og teknologi:

 • Spiren barnehage bruker Langeskogen og naturen der flittig til lek og læring.
 • Med gangavstand til Langegården får vi kunnskap om dyr og vekster og deres gjensidige betydning for matproduksjon.
 • Spiren barnehage ønsker at barna skal utvikle kjennskap til naturen, som vi håper vil gi et livslangt vennskap til naturen.

Etikk, religion og filosofi:

 • Barna skal oppleve seg verdifulle og likeverdige, uansett bakgrunn, hudfarge eller livssyn.
 • Spiren barnehage har utvidet kristen formålsparagraf.
 • Barna får lære den gylne regel: «du skal elske din neste som deg selv».

Nærmiljø og samfunn:

 • Barna lærer om familien og at vi sammen er en del samfunnet vårt.
 • Spiren barnehage forebygger mobbing og rasisme, vi bruker blant annet verktøyet «Grønne tanker – glade barn» og «Steg for steg»
 • Gjennom barnehageåret besøker vi Gullstølstunet, Langegården, og Bønes kirke i nærmiljøet.

Antall, rom og form:

 • Tall, rom og form brukes i uformell og formell læring under lek og samlingsstund.
 • I Langeskogen lærer barna begrepsforståelse som avstand, størst, minst, over og under.