Forord

Velkommen til Spiren barnehages årsplan for barnehageåret 2018-2019!

Spiren barnehage drives etter Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen. I tillegg har hver enkelt barnehage sin egen virksomhetsplan og årsplan som er forankret i Loven og Rammeplanen.

Virksomhetsplanen inneholder praktiske opplysninger om barnehagen vår, den formidler vårt verdisyn og tankene som ligger i bunnen for vårt arbeid.

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen utarbeides i samarbeid mellom barnehagens ansatte, foreldresamarbeid og lager grunnlag for samhandling gjennom året.

Hensiktene med årsplan og virksomhetsplan er mange:

 • Sikre at barna får mulighet til å utvikle sine ferdigheter og oppleve mestring.
 • Den skal fungere som et arbeidsredskap for personalet.
 • Kunne gjenspeile litt av barnas dagligliv i barnehagen ut til foreldrene.
 • Årsplanen gir viktig informasjon til eventuelle samarbeidspartnere, som for eksempel Bergen kommune, PPT og andre.
 • Årsplanen sørger for et kvalitetsbevisst og gjennomtenkt tilbud, hvor en unngår at tilfeldigheter og rutiner styrer. Årsplanen er et sted hvor arbeidet i barnehagen synliggjøres.

På barnehagens nettside www.spiren-barnehage.com, vil dere også finne virksomhetsplanen vår. Her finner dere vedtektene til Spiren barnehage, og mer utfyllende om barnehagens pedagogiske syn og arbeidsmetode.

Spiren barnehage startet opp høsten 1994!

Praktiske opplysninger

Åpningstid:
Barnehagen er åpen fra kl. 7:15– 16:30.

Vi har stengt:
3 uker i juli, uke 28, 29 og 30, og mellom-dager i påske og romjul.

Pris og betaling:
Barnehagebetaling følger kommunens satser.
Mat og melk betales med 250,- måneden og turpenger betales med 50,- hver måned på faktura. Faktura blir tilsendt på e-post. Innbetaling skjer den 1. i hver måned.
Juli er betalingsfri.
Det gis søskenmoderasjon på barnehagebetaling med 30 % på barn nr. to og 50 % på barn nr. tre.

Levering:
Frokost serveres i barnehagen mellom 08:00– 08:30. For å få en god måltidssituasjon ønsker vi at barn som leveres etter 08:00 har spist frokost hjemme. Før 09:00 skal alle barn være levert i barnehagen, da starter dagens opplegg med samlingsstund, og vi gjør oss klare til å gå ut. Meld fra om levering etter 09:00 og henting før 14:30.

Henting:
Barna må være ute av barnehagen innen 16:30. Da stenger barnehagen, arbeidsdagen er over og de ansatte skal kunne låse døren.
Skal barnet hentes av andre enn barnets foresatte, må dette informeres om. Rusete personer kan ikke hente barnet.

Sykdom:
Syke og smittebærende barn skal ikke være i barnehagen, og barna må være friske nok til å være ute. Foresatte må alltid være tilgjengelig på telefon, dersom barnet skulle bli syk eller man må gi en viktig beskjed.
Barn med øyebetennelse skal ha vært behandlet i et døgn, eller være symptomfrie. Etter diaré skal barna være symptomfrie før de kommer i barnehagen. Barnet skal ikke ha kastet opp i løpet av de siste 48 timene før det blir levert i barnehagen, slik Helseverndirektoratet anbefaler. Barnet må ha en feberfri dag etter sykdom.

Medisinering i barnehagen:
Etter skriftlig avtale kan medisiner på resept gis. Foresatte må da underskrive i barnehagens medisinbok og skrive hvilken medisin som skal gis.

Barnet må ha med seg:

 • Frukt
 • Gode klær til allslags vær (ha alltid støvler og regntøy med!).
 • Byttetøy. Husk å sjekke ekstratøykasse jevnlig.
 • Innesko, gjerne sandaler
 • Til småbarn: flaske, smokk, bleier og våtservietter.
 • Foresatte har ansvar for å holde orden på barnets plass. Egne leker skal kun tas med på avtalte vise-dager.

HUSK: MERK ALT TØY OG SKO!

Mat i barnehagen
Spiren har fokus på et sunt kosthold, og barna får spise jevnlig ca. hver tredje time. Hver fredag serveres varmlunsj i barnehagen som helst tilberedes på sunne og naturlige råvarer.
Daglig skal barna ha med frukt. Vi synes det er viktig med et lavt innhold av sukker i maten.

Bursdagsfeiring
Bursdagsfeiring i barnehagen er viktig for barna. Feiringen består av tradisjoner som bursdags-krone og sang. Foreldre trenger ikke å ta med bursdags kos til feiring av sitt barn. Barnehagen har i slutten av hver måned en fellesskaps fest, der vi koser oss litt ekstra med noe godt å spise. Det kan være kakao og boller, vafler, kjeks, o. l, frukt, eventuelt yoghurt eller is om sommeren. Månedens bursdagsbarn blir tatt frem og applaudert for.

Turgruppe
Daglig går vi en lengre tur, og rullerer på hvilke barnegrupper vi tar med og hvor turen skal gå. Fysisk lek og utfoldelse blir det rikelig av med skogen som lekeplass. Barna bruker også mye tid på rollelek ute i skogen, og får et nært forhold til naturen. Her er plass for undring i naturen gjennom årstidene, i ulikt vind og vær.

Bålbrenning, vedhogst, konstruksjonslek, hyttebygging, utendørs matlaging, utendørs forming som maling etc. er også noen av opplevelsene barna får med seg på langturene. Gullstølen, Langeskogen og Gamlehauen ligger i gangavstand til barnehagen. Av sikkerhetsmessige hensyn bader vi ikke med barna på stranden.

Dagsrytme i barnehagen

07:15 God morgen.
Vi tar imot og hilser på hvert barn i garderoben, og tilrettelegger for lekeaktiviteter.

08:00 Frokost.
08:30 Toalett og bleieskift. Håndvask
08:30 Frilek frem til samlingsstund, eller påkledning til tur.
09:15 Samlingsstund.
09:30 Turgruppen gjør seg klar til å gå på tur.
11:30 Lunsj
Etter lunsj: toalett, bleieskift og håndvask.
12:00 Hvilestund for de minste.
De største barna har rollelek, eller rolige bord-aktiviteter, som spill, modellkitt, klosser, tegning, lesestund, m.m.
14:30 Fruktstund med sang eller lesestund. Bleiesjekk, toalett og håndvask.
15:00 Lek inne eller ute.
16:30 Takk for i dag!

Ukeplan, slik den vanligvis ser ut

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Turgrupper Turgrupper Turgrupper Turgrupper Turgrupper
Samlingsstund Samlingsstund Steg for steg samling annenhver uke Drama / musikk til språk annenhver uke Felles kristen samling og varmlunsj

Foreldresamarbeid

Barnet i barnehagen er foreldrenes og personalets møtepunkt og primære felles interesse. I dette samarbeidet er åpenhet og gjensidig respekt grunnleggende for å kunne arbeide om å gi barna de beste oppvekstsvilkårene. Den viktigste kontakten skjer i den daglige kontakten ved levering og henting. Da utveksles det spørsmål og småhistorier fra barnas hverdag i og utenfor barnehagen, og gode relasjoner mellom foreldre, personal og barn etableres og bygges.

Vi ønsker å utvikle et positivt tillitsforhold som åpner for gjensidig informasjon og et nært samarbeid mellom barnehagen og hjemmet.

Foreldresamtaler holdes om høsten, men en kan gjerne be om samtaler ellers også.

Foreldremøte avholdes som regel en til to ganger for året. På foreldremøte er det mulig å utveksle tanker og ideer, og på denne måten kan foreldre være med på påvirke og berike barnas oppholdstid i barnehagen og utvikle samarbeidet mellom barnehage og hjem. På høstens foreldremøte holdes også foreldreråd som består av alle foresatte til stede. På foreldrerådet avsettes det tid til å snakke sammen, og det skal velges foreldrerepresentant til samarbeidsutvalget (SU).

Samarbeidsutvalget består av representanter fra foreldre, personal og eier. Dette er et kontaktskapende organ for å styrke kontakten mellom hjem og barnehage, hvor blant annet årsplanen og barnehagens innhold blir drøftet og evaluert. Møter ca. 2 ganger for året.

Dags – uke – og månedsplaner

Ut fra årsplanen lager hver avdeling en månedsplan som er tilpasset deres avdeling, der barna får utfordringer i forhold til eget utviklingsnivå. Disse planene og foreldrebrev sendes til foreldrene i forkant av hver måned på e-post. Barnehagen ønsker at hver avdeling skal ha en ryddig og tydelig struktur. Ingrediensene i hverdagen er også gitt både på dags – uke og månedsplaner. Avdelingene er selv ansvarlige for å organisere sin hverdag på en måte som fungerer for sin avdeling.

Følg med på viktig informasjon av oppslag på døren til avdelingen, og dagtavlen vår!

Foreldrekaffe og andre arrangementer der foreldre kommer på besøk i barnehagen er til glede for små og store. Barna er fulle av forventning foran disse samlingene: «Kommer mamma eller pappaen min»? Slike arrangementer pleier å være 4 ganger i løpet av året. Sammenkomster sammen med foreldre er: foreldrekaffe med innsamling på FN dagen, førjulstreff på Langegården, påskefrokost og sommeravslutning.

Husk: Alle foreldre har noe å bidra med!

Personalsamarbeid

Vi i Spiren legger vekt på gjensidig respekt, åpenhet og humor. Personalet er med i planlegging av innhold i årsplan og aktiviteter, og får bruke sine evner og interesser.

Hvert år har vi et vurderingsarbeid som gjøres av hele personalgruppen sammen, for å skape en bedre hverdag og praksis hos oss. Dette gir en følelse av betydning, samtidig som det beriker miljøet.

Planleggingsdager kommende året:

Vi følger Bergen kommunes plan for planleggingsdager, som i 2018 – 2019 er:

 • Mandag 10. september
 • Fredag 9. november
 • Onsdag 02. januar
 • Fredag 1. februar
 • Fredag 31. mai

Barns medvirkning

«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.»

Barnehageloven > 3. Barns rett til medvirkning.

Barnas følelsesmessige utrykk skal bli tatt på alvor. De voksne må lytte og prøve å tolke barnas kroppsspråk og uttrykk, og verbale språk.

Vi i Spiren barnehage ønsker å være åpne for barnas innspill og forslag underveis, i lek, på tur, under måltidet, i formingsaktiviteter og samlingsstund. Barnas stemme skal høres, og deres meninger er viktige for å skape en god barnehagehverdag. God kommunikasjon mellom barn og voksne er en forutsetning for barns medvirkning. Personalet skal være i stand til å endre perspektiv og til å se ting fra barnas synsvinkel, og gi barna rett til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen.

Det må presiseres at det er forskjell på medbestemmelse og medvirkning.

Visjon for Spiren barnehage.

Det enkelte barn skal kjenne seg verdifull og betydningsfull.

Barnehagen vektlegger de kristne verdiene.

Barna skal få oppleve glede og bekjentskap til naturen.

Det enkelte barn skal få utvikle en trygg identitet,

Lære seg å ta kontakt med andre, opprettholde kontakt og kunne utvikle vennskap.