Forord

Velkommen til Spiren barnehages årsplan for barnehageåret 2021-2022!

Tema for dette året er eventyr og sosial kompetanse.

Spiren barnehage drives etter Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen. I tillegg har hver enkelt barnehage sin egen virksomhetsplan og årsplan som er forankret i Loven og Rammeplanen.

Virksomhetsplanen inneholder praktiske opplysninger om barnehagen vår, den formidler vårt verdisyn og tankene som ligger i bunnen for vårt arbeid.

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen utarbeides i samarbeid mellom barnehagens ansatte, foreldresamarbeid og lager grunnlag for samhandling gjennom året.

Hensiktene med årsplan og virksomhetsplan er mange:

 • Sikre at barna får mulighet til å utvikle sine ferdigheter og oppleve mestring.
 • Den skal fungere som et arbeidsredskap for personalet.
 • Kunne gjenspeile litt av barnas dagligliv i barnehagen ut til foreldrene.
 • Årsplanen gir viktig informasjon til eventuelle samarbeidspartnere, som for eksempel Bergen kommune, PPT og andre.
 • Årsplanen sørger for et kvalitetsbevisst og gjennomtenkt tilbud, hvor en unngår at tilfeldigheter og rutiner styrer. Årsplanen er et sted hvor arbeidet i barnehagen synliggjøres.

På barnehagens nettside www.spiren-barnehage.com, vil dere også finne virksomhetsplanen vår. Her finner dere vedtektene til Spiren barnehage, og mer utfyllende om barnehagens pedagogiske syn og arbeidsmetode.

Spiren barnehage startet opp høsten 1994!

Praktiske opplysninger

Åpningstid:
Barnehagen er åpen fra kl. 7:15– 16:30.

Vi har stengt:
3 uker i juli, uke 28, 29 og 30, og mellom-dager i påske og romjul.

Pris og betaling:
Barnehagebetaling følger kommunens satser for foreldrebetaling. Det gis søskenmoderasjon på barnehagebetaling med 30 % på barn nr. to og 50 % på barn nr. tre.

Mat og melk betales med 300,- måneden, som dekker frokost lunsj og drikke. Turpenger betales med 50,- hver måned på faktura.

Faktura blir tilsendt på e-post. Innbetaling skjer den 1. i hver måned.
Juli er betalingsfri måned.

Levering:
Frokost serveres i barnehagen mellom 08:00– 08:30. For å få en god måltidssituasjon ønsker vi at barn som leveres etter 08:00 har spist frokost hjemme. Før 09:00 skal alle barn være levert i barnehagen, da starter dagens opplegg med samlingsstund, og vi gjør oss klare til å gå ut. Meld fra om levering etter 09:00 og henting før 14:30.

Henting:
Barna må være ute av barnehagen innen 16:30. Da stenger barnehagen, arbeidsdagen er over og de ansatte skal kunne låse døren.
Skal barnet hentes av andre enn barnets foresatte, må dette informeres om. Rusete personer kan ikke hente barnet.

Sykdom:
Syke og smittebærende barn skal ikke være i barnehagen, og barna må være friske nok til å være ute. Foresatte må alltid være tilgjengelig på telefon, dersom barnet skulle bli syk eller man må gi en viktig beskjed.
Barn med øyebetennelse anbefales å starte behandling før de kommer i barnehagen, eller være symptomfrie. Etter diaré skal barna være symptomfrie før de kommer i barnehagen. Barnet skal ikke ha kastet opp i løpet av de siste 48 timene før det blir levert i barnehagen, slik Helseverndirektoratet anbefaler. Barnet må ha en feberfri dag etter sykdom.

Medisinering i barnehagen:
Etter skriftlig avtale kan medisiner på resept gis. Foresatte må da underskrive i barnehagens medisinbok og skrive hvilken medisin som skal gis.

Forsikring av barnehagebarn

Alle barn er forsikret mot skader når de går i barnehage og på skole. Forsikringen gjelder også ved reise til og fra barnehage og arrangementer i regi av barnehagen. Bergen kommune betaler forsikringspremien. Gjensidige er forsikringsselskapet. Forsikringen dekker behandlingsutgifter etter erstatningsmessig ulykkesskade inntil 2 år etter skadedagen, og senest 10 år ved tannskader.

Småskader som ikke gir utbetaling etter forsikringsordningen, skal ikke sendes forsikringsselskapet.

Barnet må ha med seg:

 • Frukt
 • Gode klær til allslags vær (ha alltid støvler og regntøy med!).
 • Byttetøy. Husk å sjekke ekstratøykasse jevnlig.
 • Innesko, gjerne sandaler
 • Til småbarn: flaske, smokk, bleier og våtservietter.
 • Foresatte har ansvar for å holde orden på barnets plass.

HUSK: MERK ALT TØY OG SKO!

Mat i barnehagen
Spiren er nistefri barnehage og serverer alle måltider. Vi har fokus på et sunt kosthold, og barna får spise jevnlig ca. hver tredje time. Hver fredag serveres varmlunsj i barnehagen som tilberedes på sunne og naturlige råvarer. Vi synes det er viktig med et lavt innhold av sukker i maten.

Under koronaepidemien følger vi smittevernetaten sine anbefalinger om matservering. Barna må ha med mat til alle måltider når smittevernstiltak er på gult og rødt nivå. Barnehagen informerer om hvilket nivå som følges til enhver tid.

Bursdagsfeiring
Bursdagsfeiring i barnehagen er stas for barna. Feiringen består av tradisjoner som bursdags-krone og sang. Foreldre trenger ikke å ta med bursdags kos til feiring av sitt barn. Barnehagen har i slutten av hver måned en fellesskaps fest, der vi koser oss litt ekstra med noe godt å spise. Det kan være kakao og boller, vafler, kjeks, o. l, frukt, eventuelt yoghurt eller is om sommeren.

Turgruppe
Daglig går vi en lengre tur, og rullerer på hvilke barnegrupper vi tar med oss og hvor turen skal gå. Fysisk lek og utfoldelse blir det rikelig av med skogen som lekeplass. Barna bruker også mye tid på rollelek ute i skogen, og får et nært forhold til naturen. Her er plass for undring i naturen gjennom årstidene, i ulikt vind og vær.

Bålbrenning, vedhogst, konstruksjonslek, hyttebygging, utendørs matlaging, utendørs forming som maling etc. er også noen av opplevelsene barna får med seg på langturene. Gullstølen, Langeskogen og Gamlehauen ligger i gangavstand til barnehagen. Av sikkerhetsmessige hensyn bader vi ikke med barna på stranden.

Dagsrytme i barnehagen

07:15 God morgen. Barna vasker hendene før de går inn i barnehagen.
Vi tar imot og hilser på hvert barn i garderoben, og tilrettelegger for lekeaktiviteter.

08:00 Frokost.
08:30 Toalett og bleieskift. Håndvask
08:30 Frilek frem til samlingsstund, eller påkledning til tur.
09:15 Samlingsstund på Timotei. Forglemmegei har samlingsstund etter hvilestunden til de små.
09:30 Turgruppen gjør seg klar til å gå på tur. Aktiviteter i barnehagen for de som ikke skal på tur.

11:00 Lunsj på Forglemmegei
11:30 Lunsj på Timotei
Etter lunsj: toalett, bleieskift og håndvask.

12:00 Forglemmegei: Hvilestund for de minste.
De største barna har rollelek, eller rolige bord-aktiviteter, som spill, modellkitt, klosser, tegning, lesestund, m.m. Timotei deler barna opp med inneaktiviteter og utelek.
14:00 Fruktstund med sang eller lesestund. Bleiesjekk, toalett og håndvask.
14:45 Lek inne eller ute.
16:30 Takk for i dag!

Foreldresamarbeid

Barnet i barnehagen er foreldrenes og personalets møtepunkt og primære felles interesse. I dette samarbeidet er åpenhet og gjensidig respekt grunnleggende for å kunne arbeide om å gi barna de beste oppvekstsvilkårene.

Den viktigste kontakten skjer i daglig levering og henting. Da utveksles det spørsmål og småhistorier fra barnas hverdag i og utenfor barnehagen, og gode relasjoner mellom foreldre, personal og barn etableres og bygges.

Vi ønsker å utvikle et positivt tillitsforhold som åpner for gjensidig informasjon og et nært samarbeid mellom barnehagen og hjemmet.

Oppstartsamtale

I forbindelse med oppstart og tilvenning for nye barn i barnehagen, har vi en oppstartsamtale med foresatte for å sikre et godt samarbeid mellom hjem og barnehage.

Overgang fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling

Barna kommer jevnlig på besøk til Timotei for å bli kjent med avdelingen og bli trygge på overgangen. Før ferien flytter vi navneskiltet sammen med barna, fra garderoben og over til den nye avdelingen. Vi har overføringssamtaler før barna skifter avdeling.

Overgang fra barnehage til skole

Barna skal få glede seg til å begynne på skolen. Barnehagen legger til rette for erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som gir dem et godt grunnlag for skolegang. Det gjennomføres foreldresamtale før skolestart.

Foreldresamtaler

I tillegg til oppstartsamtaler med nye barn, gjennomføres foreldresamtaler for alle barn i barnehagen utover høsten. En kan gjerne be om samtaler ellers også.

I 2018-19 hadde vi vurderingsarbeid med foreldresamarbeid som tema. Her hadde vi som mål å styrke samarbeidet mellom barnehage og hjem, for å kunne best ivareta barnas behov. Arbeidet baserte seg på tanken om at et godt forhold mellom personalet og foreldre bidrar til barns trivsel og utvikling. Gjennom foreldre-medvirkning og og god dialog ble dette et prosjekt som gav både innsikt og økt kunnskap som vi ønsker å ta med oss videre i vårt arbeid.

Foreldremøte avholdes som regel to ganger for året. På foreldremøte er det mulig å utveksle tanker og ideer, og på denne måten kan foreldre være med på påvirke og berike barnas oppholdstid i barnehagen, og utvikle samarbeidet mellom barnehage og hjem. På høstens foreldremøte holdes også foreldreråd som består av alle foresatte til stede. På foreldrerådet avsettes det tid til å snakke sammen, og det skal velges foreldrerepresentant til samarbeidsutvalget (SU).

Samarbeidsutvalget (SU) består av representanter fra foreldre, personal og eier. Dette er et kontaktskapende organ for å styrke kontakten mellom hjem og barnehage, hvor blant annet årsplanen og barnehagens innhold blir drøftet og evaluert. Samarbeidsutvalget har to møter for året og foreldre blir gitt mulighet til å uttale seg i forkant av SU møtene til foreldrerepresentant.

Dags – uke – og månedsplaner

Ut fra årsplanen lager hver avdeling en månedsplan som er tilpasset deres avdeling, der barna får utfordringer i forhold til eget utviklingsnivå. Disse planene og foreldrebrev sendes til foreldrene i forkant av hver måned på e-post. Barnehagen ønsker at hver avdeling skal ha en ryddig og tydelig struktur. Ingrediensene i hverdagen er også gitt både på dags – uke og månedsplaner. Avdelingene er selv ansvarlige for å organisere sin hverdag på en måte som fungerer for sin avdeling.

Følg med på viktig informasjon av oppslag på døren til avdelingen, og dagtavlen vår!

Foreldrekaffe og andre arrangementer der foreldre kommer på besøk i barnehagen er til glede for små og store. Barna er fulle av forventning foran disse samlingene: «Kommer mamma eller pappaen min»? Slike arrangementer pleier å være 4 ganger i løpet av året. Sammenkomster sammen med foreldre er: foreldrekaffe med innsamling på FN dagen, førjulstreff på Langegården, påskefrokost og sommeravslutning.

Husk: Alle foreldre har noe å bidra med!

Personalsamarbeid

I Spiren legger vekt på gjensidig respekt, åpenhet og humor, med barnas beste i sentrum. Personalet er med i planlegging av innhold i årsplan og aktiviteter, og får bruke sine evner og interesser i arbeidet.

Hvert år har vi et vurderingsarbeid som gjøres av hele personalgruppen sammen, for å skape en bedre hverdag og praksis hos oss. Dette gir en følelse av betydning, samtidig som det beriker miljøet.

Planleggingsdager kommende året:

Vi følger Bergen kommunes plan for planleggingsdager, som i 2021 – 2022 er:

 • Mandag 13. september
 • Fredag 5. november
 • Mandag 3. januar
 • Fredag 28. januar
 • Fredag 27. mai

Barns medvirkning

«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.»

Barnehageloven § 3. Barns rett til medvirkning.

Å medvirke handler om at barna får mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Barna vet at de blir sett og hørt og at deres mening er viktig og blir tatt på alvor. De opplever at deres opplevelser og interessert blir tatt hensyn til.

Barna har innflytelse på det som skjer gjennom aktiv deltakelse i planlegging og evaluering av barnehagens virksomhet. Barnehagen er til for barna.

Selv om alle barn skal få erfare at de har innflytelse på barnehagens innhold, kommer det frem i Rammeplanen at barnas synspunkter skal tillegges vekt ut i fra barnas modenhet og alder. Selv om barns medvirkning og valg av aktiviteter skal forbeholdes barns premisser, så betyr ikke det at de ansatte er uviktig.

Vi i Spiren barnehage ønsker å gi rom for barns medvirkning. Barna trenger gode voksne som ser, lytter og involverer seg i barnas innspill og interesser. Kommunikasjon er en forutsetning for barns medvirkning. Personalet lytter til barnas signaler og tar det med i videre planarbeid.

Gjennom at barna får medvirke i egen hverdag får barnet kompetanse om både å ivareta egne behov samt å samarbeide. Dette gir barna grunnlag for å kunne ta vare på seg selv og bli trygg på egne evner og identitet.

Personalet skal:

 • Være i stand til å endre perspektiv og til å se ting fra barnas synsvinkel, og gi barna rett til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen.
 • Være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning tilpasset barnas alder, forutsetninger og behov.
 • Ta utgangspunkt i barnas interesser i planarbeid og spontant i hverdagen, sett i lys av fokusområdene.
 • Sette av tid på avdelingsmøtet for å evaluere uken og hvordan vi legger opp den kommende uken med fokus på barns medvirkning.
 • Gjennomføre barnesamtaler med de eldste barna, der barna kan dele tanker og meninger, og få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Slik jobber vi med medvirkning

1 – 2 år

2 – 3 år

3 – 6 år 

 • Daglige samlingsstunder som felles møtepunkt
 • Trygghet i barnehagen gjennom relasjonsbygging og trygg tilknytning
 • Anerkjenne barnet som subjekt gjennom enkle valg og tilstedeværende voksne
 • Tilrettelegge pedagogisk innhold i samsvar med barns interesser
 • Barna deltar i samlingsstund
 • Planlegge og evaluere prosjekter gjennom observasjon og samtale
 • Sette ord på egne og andres meninger og følelser
 • Barna øver på valg innenfor trygge rammer

 

 • Barnesamtaler
 • Gi barna valg av aktiviteter
 • Aktiv deltakelse i samlingsstund
 • Barnemøte 1x i måneden med tema
 • Planlegge og evaluere prosjekter gjennom barns egen ord
 • Ta egne valg

Progresjon i barnehagens innhold

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal lære og på den måten utvikle seg og oppleve fremgang. Alle barn er ulik når det kommer til interesser, ferdigheter, erfaringer og utvikling og trenger utfordringer tilpasset deres nivå.

Gjennom balanse mellom ferdighet og utfordring får barnet mulighet til å oppleve mestring. På samme måte kan for store utfordringer i forhold til barnas ferdighet føre til engstelse og uro. Er barna i flytsonen, ferdigheter tilpasset utfordring, både lærer og utvikler de seg best.

Personalet er bevisst på at barna trenger noe å strekke seg etter for å oppleve fremgang og legger til rette for dette gjennom variasjon i det pedagogiske innholdet som arbeidsmåter, lekemateriell og utforming av både inne- og utemiljøet. 

For å sikre progresjon i barnehagens innhold skal personalet

 • Ha kompetanse om barnas utviklings- og læringsprosesser
 • Fange opp, samt utvide det barna allerede er opptatt av
 • Legge til rette for at barna opplever mestring der de er og i tillegg ha noe å strekke seg etter

Barne- og læringssyn

Barn er kompetente, kreative, intelligente og de har vilje til å lære og mestre. De har egne meninger og er medskaper i eget liv. Selv om alle er ulike er alle like verdifulle. Deres ulikheter har verdi for både fellesskapet og individet.

Gjennom sin nysgjerrighet og oppdagervilje søker barn etter å skape mening i samhandling med omverden. Barn er ressurssterke og ønsker å bidra i både eget og andres liv gjennom deres evne til omsorg og empati.

Spiren barnehage skal legge til rette for at barn selv skal få oppdage, utforske og undre seg over ulike dilemmaer. Barn har stor evne til problemløsning. Personalet støtter opp om barnas nysgjerrighet og på den måten hjelper de til å selv finne svarene. 

Grunnlaget for et godt læringsmiljø er gode relasjoner mellom barn og voksne. Barn kan klare å mestre noe sammen med andre før de klarer å gjøre det alene. Gjennom støtte og veiledning kan barn selv klare å mestre utfordringer. Vi i Spiren Barnehage har et helhetlig læringssyn på barn.

Barn lærer med hele seg, hele kroppen. De bruker blant annet sansene, sine erfaringer og leken for å lære. Gjennom trygge rammer og gode relasjoner får barna rom til å utforske og lære i et trygt og godt læringsmiljø. 

Hele barnehagedagen byr på viktige læringssituasjoner. Både planlagte aktiviteter og uformelle situasjoner er viktig for barns læring. Vi gir barna tid og rom til undring også i hverdagssituasjoner og bruker barns interesse som grunnlag for samtaler. Vi lar barna være med å skape sin egen hverdag.

Satsningsområder

Vi bruker prosjektet «Fra musikk til språk» i vår barnehage. Dette er et språkstimulerende tiltak som bruker musikk som utgangspunkt for å lære barn språk. Vi bruker «Fra musikk til språk» i samlingsstundene våre ved bruk av sang, rekvisitter, visualisering, dramatisering og musikkinstrumenter.

Gjennom en musikksamling skaper vi et fellesskap der barn møter andre barn og voksne gjennom bevegelser og felles oppmerksomhet. 

Natur og friluftsliv står sterkt i vår barnehage. Vi prioriterer gode naturopplevelser både for og sammen med barna, og bruker naturen som en arena for lek og læring.

Gjennom rollelek, nysgjerrighet, fysisk lek, fantasi og kreativitet får barna utfordre seg selv. Naturens varierte terreng imøtekommer barns behov for utfordringer. Dermed kan barna selv finne utfordringer tilpasset deres ferdigheter og på den måten oppleve mestring. Ikke minst får barna prøvd ut og presset egne grenser som kan føre til personlig vekst og økt selvbilde. Vi tror at gjennom gode naturopplevelser utvikler barna kjærlighet for naturen og et ønske om å selv ta vare på den. 

«Grønne tanker – glade barn» er et verktøy som stimulerer barns tanke- og følelsesbevissthet. Målet med dette arbeidet er å hjelpe barna til positiv atferd mot andre barn samt egenomsorg. Vi bruker dette verktøyet i våre planlagte aktiviteter som samlingsstunder, men også i uformelle læringssituasjoner som oppstår i løpet av en dag.

Gjennom samtale, bøker og den grønne og røde bamsen får barna mulighet til å mestre egne følelser og tanker. Barna lærer å sette ord på de ulike følelsene vi kjenner på og hvordan kjenne de igjen hos andre. Arbeidet rommer også konfliktløsning, gradering av følelser, hvordan man skal møte andre og hvordan være sjef over seg selv. 

Vurderings og utviklingsarbeidet 2021-22.

Den nye rammeplanen understreker særlig viktigheten av gode relasjoner, sosial kompetanse, og barns medvirkning. I Rammeplanen stilles det krav til at det gjøres systematisk vurderingsarbeid i barnehagene. Dette er for å sikre en god kvalitet, og stadig utvikling i tilbudet til barna.

Selv om vi som arbeider i Spiren barnehage synes at vi har en flott barnehage, så er det viktig at vi evner å ta perspektiv og se på praksisen med ønske om å bli bedre.

Vi velger ut et område som vi ønsker å belyse i vurderingsarbeidet i barnehagen, for å bli enda bedre.

Vi blir enige i personalgruppen om hvorfor vi vil se på nettopp dette.

Vi spør oss selv:

 • Hva er målsettingen på dette området? (Mål)
 • Hvilke kriterier skal vi sette for å nå målet? (Kriterier)

Sammen innhenter vi informasjon (eks. observasjon, intervju eller lignende), som belyser virkeligheten (informasjonsinnhenting). Vi sammenligner så kriteriene (ønsket tilstand) med reell praksis (funn fra informasjonsinnhenting). Til slutt utarbeider vi og gjennomfører tiltak på avdelingene våre.

Vi ønsker å drive vurderingsarbeidet nær i forståelse med foreldrene. I tillegg til den informasjonen som gis i årsplanen, vil det også bli tatt opp på foreldremøter, og gis skriftlig og muntlig formidling i løpet av året. 

I vurderingsarbeidet 2021-22, vil vi arbeide med «Gleding». (Inkludering, gjøre andre glade, prososial adferd)

Mål:

 • Barna skal erfare at deres handling har effekt på andre rundt dem
 • Alle barn skal oppleve gleden av å glede
 • Personalet skal være forbilder i gleding

Kriterier:

Dette ser vi ved at:

 • Personalet har en felles forståelse av å bygge robuste og empatiske mennesker som gjøre en foskjell for seg selv og andre.
 • Personalet observerer at barna viser empati og hjelper hverandre
 • Barnesamtaler om gleding

Evaluering skjer:

 • Gjennom vurderingsarbeidet vårt
 • På avdelingsmøter
 • På planleggingsdager
 • Ut fra barnemøter

«Den som slutter å bli bedre – slutter å være god»

Visjon for Spiren barnehage.

Det enkelte barn skal kjenne seg verdifull og betydningsfull.

Barnehagen vektlegger de kristne verdiene.

Barna skal få oppleve glede og bekjentskap til naturen.

Det enkelte barn skal få utvikle en trygg identitet,

Lære seg å ta kontakt med andre, opprettholde kontakt og kunne utvikle vennskap.